Escoltar

Què és el Manual d'identitat institucional? (MiUIB)

El Manual d'identitat institucional de la UIB (MiUIB) és l'eina que regula les normes gràfiques d'identificació visual de la Universitat dels Illes Balears en tots els suports i formats que puguin sorgir.

La identitat corporativa de la Universitat dels Illes Balears es reflecteix gràficament des de la identificació visual, la qual ens singularitza davant la mateixa UIB, la societat i altres universitats.

Per aquesta raó la Universitat de les Illes Balears aplica el Manual d'identitat institucional (MiUIB) a qualsevol disseny o redisseny que tingui relació amb la nostra institució.

En la comunicació institucional de la Universitat dels Illes Balears només es pot utilitzar allò que està recollit al MiUIB.

El MiUIB ha estat desenvolupat per l'equip de la Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge del Servei de Comunicació, Promoció i Imatge a partir del redisseny del símbol i del logotip de la Universitat produït al mes de juliol de l'any 2014 a iniciativa de l'actual Vicerector de Campus Digital i Transmèdia, el doctor Antonio Fernández-Coca. Aquest redisseny va ser aprovat pel Consell de Govern de la UIB dia 22 de juliol de l'any 2014.

El MiUIB orienta els membres de la UIB, proveïdors, col·laboradors i empreses de disseny que puguin necessitar-ho, sobre el bon ús de la imatge institucional. Amb la intenció d’ajudar per a un fàcil reconeixement i posicionament visual de la Universitat de les Illes Balears, és obligatori per a tothom de seguir les directrius que dóna el MiUIB.

El MiUIB és una eina viva, atès que des d'aquesta pàgina indicarem totes les possibles actualitzacions o adequacions que puguin sorgir en un futur en funció de futures necessitats.

El MiUIB substitueix el manual anterior, creat l'any 1999.

Definicions de suport

Símbol

Signe que ens representa. No porta text. En el nostre cas és el rombe amb les vores corbades que conté la lluna, UIB i l'onada a l’interior.

Logotip

Tipografia o forma escrita que ens representa. En el nostre cas és la forma gràfica que diu «Universitat de les Illes Balears».

Logosímbol

Element gràfic que representa una marca, una empresa o una institució, format pel nom o lletres del nom i un símbol. En el nostre cas és el rombe amb les vores corbades que conté la lluna, UIB i l'onada a l’interior i la forma gràfica que diu «Universitat de les Illes Balears».

Emblema

Senyal distintiu d'una corporació, un organisme o institució. En el nostre cas ens referim al logosímbol o al logotip com a representació de la Universitat.