Escoltar

Emblema: composició

 

 logosímbol

Símbol

Suavització del rombe donant formes corbes als angles. D’aquesta manera s’aconsegueix un caràcter amigable, a més de modernitat i proximitat. 

El símbol anirà sempre acompanyat del logotip, en cap cas no pot anar sol.

Logotip

Es remarca el logotip i s’hi dóna importància permetent que aparegui sol mitjançant el concepte Universitat utilitzant la tipografia UIB sans Negreta.

S’iguala de les Illes Balears, amb una tipografia UIB serif, a la distància de la paraula Universitat

Es reforcen dos conceptes: som la Universitat d’aquí i es dóna més importància al sentiment de pertinença a les Illes Balears col·locant les partícules de les en la mateixa línia que Illes Balears.

Tipografia emblema

Aplicacions incorrectes

Qualsevol canvi o variació en la reproducció de l'emblema sense una supervisió de la Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge  pot iniciar una pèrdua d'identificació que afectaria la imatge de la Universitat.

  • Cap element no pot envair la zona de protecció que s'estableix al voltant del logotip.
  • L’única tipografia que s'emprarà és l’especificada a l'apartat de composició.
  • La combinació entre el símbol i el logotip ha de mantenir la proporció establerta entre els elements.
  • El comportament cromàtic ha de ser adequat.

Aplicacions incorrectes

Per assegurar una correcta reproducció, aquesta s'ha de fer a partir dels arxius digitals proporcionats dins el Portal PAS-PDI.