Escoltar

Criteris d'ús

I. Consideracions generals

1. L’escut oficial de la Universitat de les Illes Balears és únicament i exclusivament d’ús oficial (l'escut de la UIB només pot ser emprat per als títols i els diplomes dels doctors honoris causa, sempre signats pel Rector. L’autorització per usar-lo correspon als serveis jurídics de la Universitat).

2. La presentació de l’emblema, sempre que la retícula ho permeti, serà l’articulació horitzontal; es farà seguint les indicacions del Manual d'Identitat Visual Corporativa.

3. Els elements bàsics de la identitat visual corporativa estaran presents en les actuacions d'informació i difusió, tant en la comunicació interna de la universitat, com en les comunicacions dirigides cap a la societat, conforme a les regles d'aplicació i ús detallades en el Manual d'Identitat Visual Corporativa i el Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de les Illes Balears.

4. La tipografia institucional és la UIB Sans; només en casos en què aquesta no sigui possible, s'usarà la tipografia Arial. Qualsevol altra utilització tipogràfica haurà de ser aprovada per la Secció de Comunicació Interna Promoció i Imatge.

5. Tota nova aplicació de la marca o l'establiment de nous recursos gràfics han de ser supervisats i autoritzats per part de la Secció de Comunicació Interna Promoció i Imatge, que podrà establir nous models, plantilles o formats específics, sempre respectant el Manual d'Identitat Visual Corporativa i seran d’obligatòria observança.

II. Identificacions d’unitats

1. Els centres, departaments, instituts d’investigació i qualsevol altra estructura organitzativa i acadèmica (càtedres, entitats dependents, etc.) han de fer ús de la identitat visual corporativa de la Universitat, en tota comunicació de l’activitat universitària, i en tot acte de difusió del coneixement generat, d’acord amb el Manual d'Identitat Visual Corporativa.

2. Les diferents unitats presents a l’estructura organitzativa de la UIB (serveis, oficines, grups de recerca, etc.) es representaran mitjançant l’emblema oficial personalitzat en cada cas seguint el Manual d’Identitat Visual Corporativa institucional. Si alguna estructura organitzativa compta amb un símbol propi, aquest haurà de ser degudament adaptat i aprovat per la Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge i presentat seguint les indicacions del Manual d'Identitat Visual Corporativa.

3. Com a norma general, quan dues o més unitats  col·laborin en una mateixa acció s’ha d'adoptar exclusivament l’emblema general de la UIB amb la intenció de transmetre una imatge única. 

IV. Autorització d’ús

1. L’ús de l’emblema en cartelleria i documentació de la UIB, no dissenyada des de la Secció de Comunicació, Promoció i Imatge, ha de ser revisat i aprovat per la Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge, a fi de garantir-ne el correcte ús.

2. L’autorització d’un símbol propi per part de la Secció de Comunicació, Promoció i imatge, en cap cas permet emprar-lo sense referenciar la institució a la qual pertany, seguint les indicacions del Manual d'Identitat Visual Corporativa.

3. El servei de Comunicació, Promoció i imatge no farà difusió de les imatges de les activitats que, sense supervisió de la secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge, portin un canvi o variació en la reproducció de l’emblema o en el disseny institucional i que, per no seguir les indicacions del Manual d’Identitat Corporativa, puguin iniciar una pèrdua d’identificació que afectaria la imatge de la Universitat.

V. Actes públics

1. En els actes en què la UIB sigui organitzadora (de caire institucional o bé per unitats i serveis), s’ha d’exposar en lloc visible, a més dels que es puguin haver dissenyat per a l’activitat, un panell amb l’emblema corporatiu de la institució. Qualsevol unitat pot sol·licitar a la Secció de Comunicació, Promoció i imatge al Servei de Comunicació i Publicacions la cessió temporal d’elements identificatius per a l’acte.

2. Tots els actes públics, organitzats per unitats de la UIB (departaments, centres i serveis), han de seguir unes normes tendents a la identificació i difusió harmònica de la identitat visual, tant en actes als edificis de la universitat com externs.