Convivència de càrrecs, facultats, departaments, serveis...

Quan, per raons de col·laboració s'han de posar duess o més unitats, els criteris de composició i proporció es mantenen i, com a norma general, es posaran en bandera un sobre l'altre (separats per la unitat de mesura, la lluna vertical) i mantenint la gradació establerta per nivells, es col·locaran per ordre alfabètic.

1x=Unitat UIB

 

 Convivència de càrrecs, facultats, departaments, serveis...

 

Si al document apareix l'emblema a la part superior de forma independent separats de les unitats, i per raons de retícula o llegibilitat aquesta opció que acabam de donar no és factible, els noms de les unitats del mateix nivell podran col·locar-se en línia horitzontal separats entre si per un espai superior a la meitat de l'ample de la primera unitat (aquestes es col·locaran per ordre alfabètic).