Colors institucionals secundaris

Des de la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional (DIRCOM) hem realitzat un projecte d'investigació sobre els colors que defineixen les Illes Balears partint de les imatges fotogràfiques que el Govern de les Illes Balears utilitza per promocionar les nostres illes.

Enllaçam la Universitat i la societat de les Balears utilitzant els conceptes de llum i color d'una forma que també és comunicació.  

Els colors institucionals se seleccionen partint d’una sèrie de colors habituals al nostre entorn. Un cop es reconeixen les diverses gammes de color, es procedeix a emprar-les en la comunicació visual.

A partir d'aquí hem definit una cadència de colors que consideram colors institucionals secundaris.

Els colors institucionals secundaris no es poden aplicar a l’isotip ni al logotip. Només es fan servir en altres aplicacions de la imatge institucional com ara la cartelleria, la senyalística i altres elements similars.

Aquests colors institucionals secundaris poden anar creixent en nombre a mesura que es puguin anar necessitant, encara que, en tots els casos, han de ser aprovats per la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció institucional (DIRCOM), amb l'objecte de seguir sempre la mateixa línia gràfica per a la Universitat de les Illes Balears.

colors secundaris

colors secundaris

colors secundaris

colors secundaris

colors secundaris